Logo szczecińskiego adwokata Michała Kurdzielowicza

ksiazki

ZAKRES USŁUG | WYNAGRODZENIE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu:


[§]  Prawa karnego i postępowania karnego, a także wykroczeniowego i karnoskarbowego, obejmujące w szczególności:

 • • udzielanie porad prawnych na każdym etapie postępowania;
 • • reprezentację klientów w postępowaniu przed sądami, policją, prokuraturą i innymi organami ścigania, zarówno w roli obrońcy oskarżonego (obwinionego) jak i pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego;
 • • reprezentację klientów na etapie postępowania wykonawczego m.in. w zakresie pomocy w odroczeniu kary, uzyskaniu przerwy w jej odbywaniu lub uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia;
 • • możliwość obrony (kontakt, ustalenie linii obrony) z osobą pozostającą w izolacji (tj. przede wszystkim z osobą tymczasowo aresztowaną i odbywającą karę pozbawienia wolności).  

[§]  Prawa cywilnego w pełnym zakresie, obejmujące m.in.:
 • • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego na każdym etapie sprawy, a także przed dokonaniem czynności cywilnoprawnych;
 • • pomoc w dochodzeniu zobowiązań, w tym odszkodowań komunikacyjnych;
 • • udział w postępowaniu przed sądami poprzez reprezentację klienta w postępowaniu procesowym bądź nieprocesowym, tj. udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych, sporządzanie pism procesowych w toku postępowania (m.in. pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń i innych środków odwoławczych, wniosków o zabezpieczenie powództwa); 
 • • z zakresu prawa rodzinnego - udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja klienta w postępowaniach o rozwódpodział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie kontaktów z dziećmi, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, spraw o alimenty itp.;
 • • sporządzenie i opiniowanie projektów umów pod kątem potencjalnych zagrożeń , negocjowanie ich treści, a także nadzór nad prawidłowym wykonywaniem ich postanowień;
 • • zakresu prawa spadkowego -  udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja klienta w postępowaniach spadkowych, tj. w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, a także w sprawach o zachowek;
 • • udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym. 


[§]  Prawa gospodarczego (handlowego) m.in. poprzez:
 • • bieżącą, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym także spółek prawa handlowego i ich organów;
 • • pomoc w zakresie windykacji należności i w negocjacjach z pratnerami handlowymi.

[§]  Prawa pracy iubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie, m.in.
 • • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa pracy na każdym etapie sprawy;
 • • reprezentację pracownika bądź pracodawcy na etapie przedsądowym i w postępowaniu sądowym poprzez wytaczanie powództw i udział w postępowaniu o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, ustalenie istnienia stosunku, mobbing;
 • • opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, a także ich opiniowanie w przypadku zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę.

[§]  Prawa administracyjnego m.in. poprzez:
 • • sporządzanie pism (wniosków, skarg, odwołań) i reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • • sporządzenie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzje, działania i zaniechania organów administracji oraz reprezentacja klienta w postępowaniach przed tymi sądami .

Powyższe wskazania przedstawiają jedynie przykładowe formy pomocy prawnej. Kancelaria świadczy także inne usługi (np. pomoc przy czynnościach cywilnoprawnych czy pomoc w ugodowym zakończeniu sporu). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat danej sprawy proszę o kontakt z kancelarią.WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawą i wstępną oceną stopnia jej skomplikowania.
Honorarium może być ustalone w formie jednorazowej opłaty za całość lub część czynności podjętych w ramach zleconej sprawy, jak również w formie ryczałtu lub rozliczenia godzinowego.

 
 

Kancelaria Adwokacka | Adwokat Michał Kurdzielewicz | ul. Stanisława Więckowskiego 1/8 | 70-411 Szczecin | tel. (+48) 693 868 171 | adwokat@kurdzielewicz.pl